IS/ALL

Intelligent Sensing Anywhere Living Lab

Het Intelligent Sensing Anywhere Living Lab (ISALL) is gebaseerd op ons inzicht dat een Living Lab een uitstekend platform kan zijn voor het uitwisselen van ervaring op het gebied van de door de gebruiker gestuurde open innovatie van producten en diensten in de meet- en detectiedomeinen van de energievoorziening en de gezondheidszorg, waardoor men tot  relevante samenwerkingsverbanden kan komen in deze sector. De focus ligt bij ISALL op het MKB en het opwekken van de interesse nan het MKB in kennisverwerving en de innoverende gemeenschap, wat sterk in lijn is met de prioriteiten van de EU in verband met de cohesie en de concurrentiekracht. We zijn ook van mening dat de Europa-wijde deskundigheid en ervaring, die met Living Lab kunnen bereikt worden, ten goede zullen komen aan ISALL en dat het Europese samenwerkingsverbanden zal tot stand brengen die het mogelijk zullen maken om:

•    Kennis en ervaring te delen over de technologie, de producten, de diensten en de processen die ontwikkeld werden in het bestaande LL netwerk (vb. e-Services en mobiele diensten).

•    Netwerking tot stand te brengen met andere Living Labs.

•    De concurrentiekracht van de handels- en industriële gemeenschap te verbeteren door de gebruikersgestuurde open innovatie methodologie.

•    Het markt imago en de positie te verbeteren, wat meer omzet, gekwalificeerd personeel en structurele technologische investeringen kan aantrekken. Het ISALL kan zijn bijdrage leveren aan andere Living Labs door:

•    Sectorspecifieke innovatieve methodologieën en diensten (Product ontwikkeling, product en productie simulatie, optimalisatie, testen en laboratorium prototyping en ingenieursdiensten).

•    Collaboratieve innovatie methodologieën, processen, hulpmiddelen en op Web 2.0 gebaseerde diensten voor het beheren van de co-creatieve menselijke interacties.

•    Technologie ondersteunde training, consultancy, en ingenieursdiensten in automatisering en robotica, productie en bedrijfsprocessen die relevant zijn voor de automobielsector.

•   De kennis van alle betrokkenen en leden van de ISALL.

 

Beschrijving

Missie/Aanbod, vaardigheden en kwaliteiten

De belanghebbenden van het Intelligent Sensing Anywhere Living Lab geloven dat het deel uitmaken van het Europees Netwerk van Living Labs de uitwisseling van kennis en ervaring met andere Living Labs die actief zijn in dezelfde domeinen, gemakkelijker zal maken. LL’s op gebied van welzijn en gezondheidszorg hebben vandaag in Europa verschillende scenario’s. Deze scenario’s bieden bovendien de mogelijkheid om de bruikbaarheid en de toepassing van diensten en producten uit te breiden naar een veel grotere markt en de Europese LL’s krijgen hierdoor ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een grote gemeenschap van gebruikers die hun eigen producten op de Europese markt brengen.

In het ISALL domein wordt het “Intelligent Sensing Anywhere” principe toegepast op het Efficiënt Energieverbruik, Welzijn en Gezondheidszorg. Het Living Lab ecosysteem werd in 1990 opgestart door ISA, een spin-off bedrijf van de Universiteit van Coimbra in Portugal.  Van bij de start heeft ISA een open innovatie strategie toegepast met een sterke betrokkenheid van de gebruikers die bij alle fazen van de innovatiecyclus betrokken worden. Door het toepassen van metingen op energie, water en gas, probeert te komen tot het beperken van het gebruik van deze middelen om op die manier te komen tot een duurzaam klimaat en om het beperkte aanbod van deze middelen te respecteren. Het toepassen van sensoren op het domein van de gezondheidszorg, wil een bijdrage leveren aan welzijn van de mensen, het begeleid thuis wonen en de preventieve geneeskunde. Al deze toepassingsdomeinen genereren nieuwe ICT-gedreven diensten waarvoor een sterke betrokkenheid van de gebruiker nodig is om de noden te begrijpen  en om de eerste gebruikers te motiveren.

 

Referenties en Historiek

Typische resultaten en impact:  ISA en andere ISALL partners zijn actief betrokken geweest bij de volgende projecten:

Het APOLLON project met betrekking tot Efficiënt Energiegebruik voert een experiment uit in 4 Europese steden: Luleå, Helsinki, Amsterdam en Lissabon met de bedoeling om grensoverschrijdende diensten te testen die het MKB kunnen helpen. Dit omvat: internationalisatie, standaardisatie, de regelgevende omgeving, marktonderzoek en distributie. APOLLON streeft naar het delen en de harmonisatie van de Living Lab benaderingen en platformen tussen clusters van andere Europese  Living Labs, en de daarbij horende evaluatieresultaten en het opzetten van duurzame domeinspecifieke netwerken op Europese en wereldwijde niveaus. APOLLON pakt vier belangrijke domeinen aan waarin innovatie van ICT producten en diensten kan profiteren van de grensoverschrijdende Living Lab netwerking. Die zijn: eGezondheid, Efficiënt Energiegebruik, eProductie en eParticipatie.

 

Het SAVE ENERGY project streeft naar de hervorming van het energiegebruik van de gebruikers van openbare gebouwen door het toepassen van toonaangevende, op ICT gebaseerde oplossingen, meer bepaald real-time informatie over energieverbruik en Serious Games, met een innovatieve gebruikersgestuurde Living Lab benadering die geïmplementeerd wordt in 5 pilootsites: Helsinki, Leiden, Lissabon, Luleå en Manchester. Het project gebruikt een innovatieve op Web 2.0 gebaseerde verspreiding- en communicatiestrategie. De 5 pilootsites gebruiken een netwerk van elektronische sensoren om het energiegebruik te meten; adapters worden geplugd tussen de  stopcontacten en de apparaten die het meeste energie verbruiken zowel als energiebron als voor communicatie. De adapters meten het energieverbruik van de apparaten en geven dit door aan een locaal “tussenstation” met een webinterface. De informatie over een netwerk van sensoren wordt verzameld door een centrale server die het mogelijk maakt om deze gegevens te analyseren en verbruikspatronen te identificeren en een real-time beeld te verkrijgen, verder kan er ook een actieplan opgemaakt worden om het energieverbruik bij te sturen en kan de  ecologische voetafdruk berekend worden. Hierdoor worde individuele locaties zich beter bewust van hun energieprofiel en krijgen ze advies over hoe ze hun gedrag kunnen bijsturen. De piloottoepassing volgt de methodologie van het Living Lab, waarbij grote groepen gemotiveerde burgers betrokken worden bij het co-creëren van ideeën, beslissingen en aanbevelingen in de open innovatieomgeving van SAVE ENERGY. Deze kerngroep van Living Labs werkt, in het kader van dit project samen en ze lanceerde een thematisch Europees Netwerk van Living Lab steden die gefocust zijn op het efficiënt energiegebruik en op duurzaamheid. De verspreiding van de resultaten over heel Europa moet het voor de belangrijkste betrokkenen mogelijk maken om een wijziging van de politiek, een impact op de markt en op de vooruitgang van de kennis, te beïnvloeden. Er zullen aan de Europese Commissie politieke aanbevelingen doorgegeven worden.

 

Het ENERsip project creëert een aanpasbaar, customizeerbaar en servicegericht energiemonitoring- en controlesysteem voor de energienetten en de beslissingsnemers. ENERsip is gebaseerd op het idee van het mengen van energie, communicatie, controle, berekening en de constructie waarvoor de elementen van de consumptie en van de generatie actief en proactief moeten gecoördineerd worden. Om dit idee te realiseren, voorziet ENERsip is een open informatieplatform dat toelaat om bijna real-time de productie en het verbruik te matchen in residentiële en commerciële gebouwen en in wijken. ENERsip creëerde een op open service georiënteerd architectuur platform om het mogelijk te maken om positieve energie-gebouwen en wijken te creëren door de productie en het verbruik op elkaar af te stemmen, door de creatie van slimme energie netwerken die zichzelf zullen voorzien van real-time informatie. Door het gebruik van geavanceerde en moderne communicatieprotocollen, wordt de informatie constant uitgewisseld binnen het ENERsip systeem, tussen de energie netwerken, de beslissingsnemers en de gebruikers, waardoor gebruikers geholpen worden om energie te besparen door gebruik te maken van intuïtieve interfaces, terwijl ze toch het gewenste comfortniveau kunnen behouden. ENERsip is er op gericht om het ontstaan van een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt mogelijk te maken door componenten van verschillende leveranciers te gebruiken, hun protocollen te uniformiseren, en door betrouwbare diensten voor het uitwisselen van gegevens te voorzien, en op die manier de Europese industriële en technologische positie in door ICT ondersteunde energie efficiënte technologieën te ondersteunen.

 

Het iEnergy project ontwikkelt een toestel voor het intelligent beheer van energiebronnen en voor het in real-time monitoren van het verbruik van de opgevolgde site, de beschikbare energiebronnen, hun respectievelijke kosten, en de verwachte energiebehoeften analyseert, en beslist over de optimale mix die de energierekening van de site minimaliseert. Het systeem is in staat om te beslissen over het ideaal moment om een energie af te nemen van een bijkomende batterij, wanneer men het verbruik beter kan verschuiven naar uren die daarvoor beter geschikt zijn (bijvoorbeeld voor koelingapparatuur), of wanneer er beroep moet gedaan worden op de primaire energieleverancier als de benodigde energie niet locaal kan opgewekt worden of als de tarieven van de operator goedkoper uitvallen dan de kost van de locaal gegenereerde energie.

 

Het EnerEscolas project ontwikkelt een energie efficiëntie platform voor scholen, dat bedoeld is om het verbruik te beperken maar ook om een educatieve component aan te bieden die de student bewuster maakt van problemen op het gebied van efficiënt energieverbruik, en het introduceren van hun multidisciplinaire componenten in de leerplannen van hun school. Fysica moet dus het onderwerp van het efficiënt energiegebruik gebruiken om het concept “energie” te introduceren, scheikunde kan de problemen behandelen die te maken hebben met het vrijkomen van CO2 bij het verbranden van fossiele brandstoffen, natuurwetenschappen zou kunnen focussen op alternatieve vormen van energieopwekking, wiskunde kan de gegevens van de opvolging gebruiken om een statistische analyse uit te voeren van de trends en de spreiding, aardrijkskunde kan meteorologische gegevens gebruiken om het effect van het klimaat op het energieverbruik te bestuderen.

 

Het MiDDas concept had de bedoeling om een innovatief Energie Beheer Systeem te ontwikkelen, dat, als de vraag van het netwerk laag is, de beschikbare energie stockeert, die dan later kan gebruikt worden om op een flexibele manier onderdelen van het netwerk te kunnen afsluiten als de vraag te groot is.

 

Het Smart@Home project is bedoeld om geïntegreerde en convergente producten en diensten te ontwikkelen die op een gemakkelijke manier kunnen geïnstalleerd en gebruikt worden, door het creëren van platformen die in staat zijn om de belangrijkste functies van een huis te beheren, namelijk door het creëren van slimme apparatuur die de toegang tot het netwerk en al de componenten van het thuisnetwerk (Home Smart Center) kan integreren. Dit project heeft ook het doel om nieuwe apparatuur voor digitale IP TV ontvangst met geavanceerde gebruikersinterfaces en multimedia mogelijkheden (Smart TV Box) en ook andere toestellen met beperkte mogelijkheden te laten gebruik maken aan een goedkopere oplossing (Basic TV Box), die beide gebaseerd zijn op hetzelfde technologisch platform en die helemaal geïntegreerd zijn met het Home Smart Center en die systemen voor domotica, energie en gezondheid ondersteunen. Om deze doelstellingen te bereiken, is het Smart@Home project opgebouwd in de vorm van 7 activiteiten en 44 taken die binnen 29 maanden moeten gerealiseerd worden, door een consortium dat geleid wordt door PT Inovação en waarbij Novabase en ISA betrokken zijn, om een hoog gekwalificeerd team samen te stellen dat beschikt over de vereiste technisch-wetenschappelijke, financiële en management competenties die nodig zijn voor het project.

 

Het i2Life project voorziet diensten die nodig zijn voor een onafhankelijk leven door het verzoenen van de veiligheid en het comfort van een beschermende woning.  Het Ambient Assisted Living systeem voorziet de technologieën die ouderen in staat stelt om autonoom te leven – door gebruik te maken van toestellen en automatisering  met een enkele vereenvoudigde interface – en veilig – door voortdurend de vitale functies en abnormale situaties zoals een val, overstromingen en dergelijke op te volgen. De constante toename van de levensverwachting, samen met een daling van de geboortecijfers heeft de ontwikkelde wereld ertoe aangezet om de gevolgen van de nieuwe realiteit van een omgekeerde leeftijdspiramide onder ogen te zien. Als gevolg hiervan zal een aantal oudere burgers een groot aantal jaren alleen leven of samenleven met andere oudere burgers, zonder te kunnen profiteren van jongere familieleden in de onmiddellijke omgeving. Vermits mensen ook tot op hoge leeftijd gezond en actief blijven, is de keuze voor een rusthuis minder aantrekkelijk voor mensen voor wie de pensioenleeftijd nadert en die de bedoeling hebben om volop te profiteren van de vrijheid tijdens de jaren die voor hen liggen. Ondanks die gestegen activiteit en onafhankelijkheid, zal de leeftijd geleidelijk zijn tol eisen waardoor mensen hun capaciteiten en fysieke autonomie zullen zien afnemen, terwijl hun gezondheidstoestand meer continu moet opgevolgd worden. Het i2home platform dat de integratie van verschillende toestellen die normaal in het huis aanwezig zijn, mogelijk maakt, wordt verder uitgebreid om ook medische signalen en de interactie tussen het huis en de gebruiker te kunnen opvolgen. Het project omvat ook een data mining module die alarm kan slagen als ze afwijkingen in het normale levenspatroon van de gebruiker opmerkt of mogelijk afwijkende situaties, waardoor verschillende alarmniveaus kunnen geactiveerd worden, afhankelijk van de ernst van de vastgestelde situatie.

 

Het Scalopes project is gefocust op een technologie die verschillende domeinen combineert en die hulpmiddelen ontwikkelt voor multi-core architecturen die 4 verschillende applicatiedomeinen  omvatten; communicatie infrastructuur, bewakingsinfrastructuur, slimme mobiele terminals en vaste video systemen. De belangrijkste focus van de technologische ontwikkeling is gericht op de ontwikkeling van applicaties en software modellen, samengesteld vermogen, afhankelijkheid, betrouwbaarheid, voorspelbaar systeemontwerp, beheer van de middelen en hulpmiddelen om deze nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Scalopes geeft de voorkeur aan generische domeinoverschrijdende hulpmiddelen en architecturen waaraan gewerkt wordt, maar ook toepassingsspecifieke uitbreidingen worden behandeld. Het project focust op het zoveel mogelijk verbeteren van de generieke aspecten door te identificeren hoe toekomstige domeinoverschrijdende platformen zullen gebouwd worden.

 

Het E3SoHo project implementeert en demonstreert drie pilootprojecten voor sociale woningen die een repliceerbare, op ICT gebaseerde, oplossing integreren die ernaar streeft om het energieverbruik met 25% te verminderen in de Europese sociale woningen door:

 

• De huurders feedback te geven over het verbruik en het aanbieden van gepersonaliseerd advies om hun energie-efficiënte te verbeteren;

• Het energieverbruik verminderen en het aandeel van RES te verhogen door de gebruiker te informeren en zijn beslissingen te ondersteunen met betrekking tot de meest invloedrijke gedragingen op het gebied van efficiënt energieverbruik, kosten, comfort en impact op het milieu;

• Het opvolgen en doorsturen van de verbruiksgegevens naar de energiemaatschappij die real-time energieaudits kan uitvoeren om op een acuratere manier renovatie en onderhoudsmaatregelen uit te voeren.